วันที่ 10 สิงหาคม 2565 กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. มอบหมายเจ้าหน้าที่ ดำเนินการทำความเข้าใจและแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบ Internet ผ่านเครือข่าย WIFI และจุดอับสัญญาณ วิทยาลัยมหาดไทย(บางละมุง)

By admin