กลุ่มงาน กคฐ. ติดตั้งควบคุมระบบระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ในประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (เดือนธันวาคม ๒๕๖๖) ให้กับนายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมบางขุนพรหม ชั้น ๔ ศสส.สป. ถนนวิสุทธิกษัตริย์ แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖

By admin