กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ดำเนินการรื้อถอนอุปกรณ์ ATM จาก กรมราชองค์รักษ์ (สวนจิตรลดา)

By admin