Month: December 2023

กคฐ.ดำเนินดูแลควบคุมระบบห้องประชุมและเชื่อมโยงเครือข่ายในการประชุมขับเคลื่อนและติดตามภารกิจของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่2/2566

กคฐ.ดำเนินการดูแลเชื่อมโยงเครือข่ายในการประชุมเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567ผ่านระบบประชุมวิดีทัศน์ทางไกล VCS ในวันพุธที่ 27 ธัันวาคม 2566 ณ ห้องประชุม 1 กรมป้องกันและบบรเทาสาธารณภัย (ปภ.)

กลุ่มงานกคฐ. ได้ดำเนินการตรวจนับอุปกรณ์โครงการค่าปรับปรุงและพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ณ ศาลากลาง จังหวัดปราจีนบุรี วันที่ 21 ธันวาคม 2566

กลุ่มงานกคฐ. ได้ดำเนินการตรวจนับอุปกรณ์โครงการค่าปรับปรุงและพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ณ ศาลากลาง จังหวัดสระแก้ว วันที่ 20 ธันวาคม 2566

กลุ่มงานกคฐ.ได้ดำเนินการตรวจซ่อมระบบส่งสัญญาณอุปกรณ์เครือข่ายไร้สายระยะไกลของกระทรวงมหาดไทย

ณ กรมราชทัณฑ์  ถนนนนทบุรี 1 ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566

กลุ่มงาน กคฐ. ได้ดำเนินการดูแลระบบการประชุมร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย-นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ

กลุ่มงาน กคฐ. ได้ดำเนินการดูแลระบบการประชุมร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย-นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ มุ่งมั่นขับเคลื่อนโครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง การส่งเสริมการใช้และสวมใส่ผ้าไทย จับมือร่วมกัน “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ทำสิ่งที่ดี Change for Good  วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖เวลา ๑๓.๐๐…

กลุ่มงาน กคฐ. ได้ดำเนินการดูแลระบบการประชุมในการประชุมคณะกรรมการบริหาร สมาคมแม่บ้านมหาดไทย

กลุ่มงาน กคฐ. ได้ดำเนินการดูแลระบบการประชุมในการประชุมคณะกรรมการบริหาร สมาคมแม่บ้านมหาดไทย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมอัษฎางค์ ชั้น ๕ อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย