Latest Post

กคฐ. ได้ดำเนินการย้ายเครื่องถ่ายเอกสาร และติดตั้งสายไฟฟ้าและสาย Lan ประจำกลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ กคฐ.ได้ดำเนินการปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธ์ประจำกลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานฯ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ กคฐ. ได้ดำเนินการติดตั้งระบบโทรศัพท์ IP Telephone ห้องกลุ่มงานสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล กองการเจ้าหน้าที่ ในวันพุธที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ กคฐ. ได้ร่วมกันดำเนินการจัดทำกิจกรรม 5 ส. ในวันอังคารที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ กคฐ. ได้ดำเนินการติดตั้งเพิ่มคู่สายระบบโทรศัพท์ IP Telephone และคู่สาย Internet เครือข่ายมหาดไทยให้กับสำนักงานองค์การตลาด